Go to Top

Gedragscode

Hypotheekmakelaars bvba onderschrijft de gedragscode van de Beroepsvereniging Van het Krediet (BVK)

Wij willen graag dat u een onbezorgd gevoel kunt hebben over onze dienstverlening aan u. Hypotheekmakelaars bvba onderschrijft daarom de gedragscode zoals opgesteld door de Beroepsvereniging Van het Krediet (BVK) met als doel:

– streven naar evenwichtigheid in toekenning van kredieten aan particulieren
– alles in het werk stellen ter voorkoming van overkredietering aan de consument.

10 principes voor verantwoorde kredieten en leningen

Principe 1: Helderheid, duidelijkheid en transparantie

 • Hypotheekmakelaars zorgt ervoor dat de informatie over producten duidelijk is, niet misleidend en gebruiksvriendelijk vanuit het oogpunt van de kredietnemer.
 • Reclameboodschappen zijn ondubbelzinnig.
 • De consument heeft een duidelijk aanspreekpunt en weet welke stappen te nemen bij klachten.

Principe 2: Correcte Prijszetting

 • Hypotheekmakelaars geeft consumenten duidelijkheid over de kosten van de producten (interestvoeten en kosten).
 • Hypotheekmakelaars zal in de gevallen waarin dit toepasselijk is het standaard JKP (Jaarlijks Kosten Percentage) meedelen of de OJR (Overeenstemmende Jaar Rentevoet), zodat de consument in staat is de zaken goed te vergelijken.

Principe 3: Dienstbaarheid aan de Klant

 • Hypotheekmakelaars geeft de klant financiële begeleiding door hem de beginselen van budgetbeheer bij te brengen en hem te waarschuwen voor de mogelijke gevolgen wanneer hij in gebreke zou blijven inzake afbetalingen. Wij geven u als enige makelaar in België een adviessamenvatting mee zodat u in begrijpelijke taal de zaken nog eens rustig kunt doorlezen. Wij verbinden ons hierin ook dat wij voor u de meest juiste oplossing en product aangeboden hebben.
 • Hypotheekmakelaar helpt onze klanten om die oplossingen te vinden welke het best aan hun behoeften beantwoorden.
 • Hypotheekmakelaars informeert de kredietnemers over de gevaren van overmatige schuldenlast, verbonden aan consumentenkrediet of hypothecair krediet, aan de hand van duidelijke gedragsregels (brochures en websites).
 • Hypotheekmakelaars werkt met ervaren en bekwaam personeel voor de kredietverkoop, het sluiten van het krediet en het beheer van betalingsachterstand, en waar nodig zorgen we voor passende personeelsopleiding.

Principe 4: Vertrouwelijkheid

 • De klantengegevens worden binnen de grenzen van de wet en haar verplichtingen (bijv. : kredietrisicocentrale en wettelijke overheden) door Hypotheekmakelaars vertrouwelijk behandeld.
 • Overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen klanten gebruik maken van hun recht op toegang tot en, indien nodig, verbetering van de gegevens met betrekking tot henzelf. Ze hebben eveneens het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van die gegevens.

Principe 5: Klantentevredenheid

 • Hypotheekmakelaars geeft consumenten toegang tot alle informatie over de procedures voor klachtenbehandeling en tot de contactgegevens van de Ombudsman.
 • Hypotheekmakelaars registreert alle klachten van klanten en reageren onmiddellijk.
 • Hypotheekmakelaars gaat op geregelde tijdstippen de klantentevredenheid na.

Principe 6: Beheer Kredietcyclus

 • Hypotheekmakelaars handelt overeenkomstig een vooraf bepaald kredietbeleid dat alle aspecten van de kredietcyclus behandelt:
  1. acceptatie van de klant;
  2. doorlichten van de kredietportefeuille;
  3. risicopreventie;
  4. invordering.
 • Op basis van de informatie die werd verkregen van de potentiële kredietnemer en van andere bronnen, gaat Hypotheekmakelaars na:
  1. met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en overeenkomst ig de regelgeving inzake gegevensbescherming, of de individuele potentiële kredietnemer de mogelijkheid heeft om het betrokken krediet met zijn/haar inkomen terug te betalen;
  2. of die terugbetalingcapaciteit in de nabije toekomst zal blijven bestaan, ondanks zijn/haar huidige schuldenlast.

Principe 7: Inzameling van Gegevens

 • Hypotheekmakelaars bepaalt normen voor de identificatie van de klant.
 • Hypotheekmakelaars verzamelt zowel intern als extern de accurate en relevante informatie over de kredietnemer die wij nodig hebben om in te schatten of hij in staat zal zijn zijn financiële verplichtingen na te komen.
 • De kredietgever heeft het recht om de door de potentiële kredietnemer verstrekte informatie te controleren op de juistheid en volledigheid.

Principe 8: Beoordeling Kredietrisico

 • Onze modellen voor kredietrisicobeoordeling en analyse van de kredietportefeuille zijn systematisch gebaseerd op:
  1. kredietregels en/of scoringsmodellen;
  2. het beschikbare budget, waarbij nagegaan wordt in welke mate de klant in staat zal zijn om zijn financiële verbintenissen in de toekomst na te komen, rekening houdend met zijn voorzienbare inkomsten en uitgaven;
  3. accurate en bet rouwbare ramingen op professionele basis van de waarde van de woning in geval van woonkredieten.
 • Hypotheekmakelaars zal bijzonder voorzichtig zijn wanneer het producten betreft met aanvankelijk een vaste rentevoet en/of met latere intereststijgingen, en in het bijzonder met betrekking tot kredieten met veranderlijke rentevoet.

Principe 9: Risicopreventie

 • Hypotheekmakelaars volgt een gestructureerde aanpak opdat het krediet -en frauderisico, verbonden aan de lopende overeenkomsten, kan worden opgemerkt en ingeperkt.
 • Hypotheekmakelaars contacteert onmiddellijk de klant die een betaling niet uitvoert, om na te gaan wat de reden daarvan is en naar passende oplossingen te zoeken.
 • In geval van onvoorziene gebeurtenissen in het leven of andere belangrijke wijzigingen in de levensomstandigheden van de kredietnemer, zal Hypotheekmakelaars aanvragen tot aanpassing/wijziging van de terugbetalingsregeling onderzoeken. In een dergelijk geval zal de kredietnemer worden ingelicht over de financiële gevolgen en de wettelijke implicaties van een eventuele wijziging van de kredietvoorwaarden.

Principe 10: Schuldbegeleiding

 • Iedere kredietbeslissing is in het bijzonder gebaseerd op de berekening van het resterende budget. Dit vormt voor de potentiële kredietnemer een hulpmiddel bij de bepaling van zijn ontleningcapaciteit, waarbij rekening wordt gehouden met onder meer het bedrag van het krediet, de looptijd en de terugbetalingsregeling.
 • Hypotheekmakelaars verleent aan de kredietnemer alle redelijkerwijze te verwachten bijstand om de afhandeling van het krediet te vergemakkelijken.
Let op! Geld lenen kost ook geld.